МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ


БІБЛІОТЕКА АСПІРАНТА І ПОШУКАЧА
Як правильно написати і захистити дисертацію

Україномовні посібники

 Бобало Ю. Порядок проходження документів для захисту дисертацій у спеціалізованих Вчених радах Національного університету "Львівська політехніка": Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня / Укл.: Ю. Бобало, Я. Луцик, Б. Стадник, І. Шишкіна. – Л., 2011. – 140 с.
 Бюлетень ВАК України / В. Мачулін. – К.: Літопис ХХ, 2011. – № 9-10.
 Бюлетень ВАК України. – К.: Літопис ХХ, 2011. – № 3.
 Бюлетень ВАК України. – К.: Літопис ХХ, 2010. – № 10.
 Бюлетень ВАК України. – К.: Літопис ХХ, 2010 – № 9.
 Бюлетень ВАК України. – К.: Літопис ХХ, 2009. – № 5.
 Бюлетень ВАК України. – К.: Літопис ХХ, 2007. – № 6.
 Воротіна Л. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту: Посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня / Л. Воротіна, B. Воротін, C. Гуткевич. – К., 2003. – 76 с.
 Галевич О. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: метод. рекомендації з впровадження / Уклали: О. Галевич, І. Штогрин. – Л., 2008. – 20 с.
 Зосимов А. Дисертаційні помилки: Монографія / А. Зосимов, В. Голік. – 3-є вид., доп. і випр. – X.: ІНЖЕК, 2005, - 216 с.
 На допомогу підготовці дисертаційних та дипломних робіт: Каталог виставки [Електронний ресурс]. - Точка доступу:
 Науменко Н. Науковий стиль фахового мовлення / Н. Науменко, Л. Галузинська, В. Колосюк. - 2009. - С. 39-91.
 Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій
 Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (зареєстрованих 2010 році).
 Петрушенко В. Методичні вказівки з філософії для аспірантів та здобувачів наукового ступеню / Розроб. В. Петрушенко та ін. – Л., 2011.
 Пономаренко Л. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради / Автор-упор. Л. Пономаренко. – К.: Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України"; Толока, 2010. – 80 с.
 Черній A. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця: Посібник. – К.: Арістей, 2005. – 232 с.
 Цеков Ю. 100 запитань і 100 відповідей про підготовку і атестацію наукових і науково-педагогічних працівників. Довідник. / За ред. Р. Бойка. – К.: Толока, 2003. – 80 с.
 Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи: Зб. нормат. док. з питань атестації наук, кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю. Цеков. – К.: Толока, 2004. – 79 с.
 Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи. 36. нормат. док. з питань атестації наук, кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Л. Мірошниченко. – К.: Толока, 2012. – 56 с.
 Український правопис. – К.: Наукова думка, 2007. – 288 с.
 Український правопис. – К.: Наукова думка, 2012. – 288 с.
 Ющук І. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000.
 


Російськомовні посібники

 Андреев Г. В помощь написания диссертации и рефератов: основы научной работы и оформление результатов научной деятельности: Учеб. пособие / Г. Андреев С. Смирнов В. Тихомиров. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с.
 Ануфриев А. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы. – М.: Ось-89, 2004. – 112 с.
 Бахтурина Т. Библиографическое описание электронных ресурсов: Методические рекомендации / Т. Бахтурина, И. Дудник, Н. Кулыгина. – М., 2001
 Бернал Дж. Наука в истории общества / Перев. с англ. А. Вязьминой, Н. Макаровой, Е. Панфилова. - М., 1956. - 737 с.
 Бойко Т. Научные работы: учебно-методическое пособие по написанию и оформлению научных работ для студентов, магистрантов, аспирантов всех форм обучения и специальностей / Т. Бойко, Ю. Рожков. – Хабаровск, 2009. – 76 с.
 Волков Ю. Диссертация. Подготовка, защита, оформление. Практическое пособие. – М.: Гардарика, 2001.
 Волков Ю. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Под ред. Н. Загузова. – М.: Гардарики, 2002. – 160 с.
 Воробейчик Е. Молодому ученому. Методическое пособие для студентов, аспирантов, младших научных сотрудников и, может быть, не только для них. Советы. – Екатеринбург, 2004. – 62 с.
 Ермаков С. Диссертация как избежать ошибок при ее подготовке.
 Желенкова Н. Методические рекомендации по подготовке к защите докторской и кандидатской диссертаций. – Челябинск, 2002.
 Загузов Н. Написание диссертации: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2002. – 214 с.
 Захаров А. Как написать и защитить диссертацию / А. Захаров, Т. Захарова. – СПб.: Питер, 2003. – 157 с.
 Кириченко К. Методические указания к выполнению курсовых и дип
 Коломийцев. Кандидатская диссертация методика написания и правила оформления
 Корняков М. Как написать кандидатскую диссертацию или "Курс молодого бойца": Пособие / М. Корняков, Д. Махно. – Иркутск, 2007. – 88 с.
 Кохановский В.. Философия для аспирантов: Учебное пособие. Изд. 2-е / В. Кохановский, Е. Золотухина, Т. Лешкевич, Т. Фатхи. – Ростов н/Д: "Феникс", 2003. – 448 с.
 Кохановский В. Философия и методология науки: Учебник для высших учебных заведений. – Ростов н/Д.: Феникс, 1999. – 576 с.
 Куан Чой. Как опубликоваться в престижных журналах.
 Кузин Ф. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. – М., 1999.
 Кузин Ф. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. – М.: Ось-89, 2003. – 208 с.
 Кузнецов И. Информация: сбор, защита, анализ: Учебник по информационно-аналитической работе. – М.: Яуза, 2001. – 90 с.
 Кузнецов И. Научное исследование: Методика проведи дения и оформление.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К0, 2006. – 460 с.
Марьянович А. Диссертация: инструкция по подготовке и защите / Александр Марьянович, Игорь Князькин. – М.; СПб.: АСТ, Астрель-СПб, Харвест, 2009. – 416 с.
 Марьянович Александр. Эрратология или как избежать наиболее неприятных ошибок при подготовке диссертации. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Вузовская книга, 1999. – 164 с.
 Методология науки: исследовательские программы / Отв. ред. С. Неретина. – М., 2007.
 Методология науки: проблемы и история / Отв. ред. А. Огурцов, В. Розин. – М., 2003.
 Методология науки: статус и программы / Отв. ред.: А.П.Огурцов, В.М.Розин. – М., 2005.
 Меретукова З. Методология научного исследования и образования: Учебное пособие для студентов занимающихся НИР и аспирантов. – Майкоп, 2003 - 244 с.
 Мильчин А. Методика редактирования теста. Изд. 3-є, перераб. и доп. – М.: Логос, 2005. – 524 с.
 Методические рекомендации по оформлению библиографии в структуре письменных работ / Cост. В. Луцук. – Челябинск: [Б. и.], 2006. – 30 с.
 Наука: от методологии к онтологии / Отв. ред.: А. Огурцов, В. Розин. – М., 2009.
 Неволина Е. Написать и защитить диссертацию. Краткий курс для начинающих исследователей. – Челябинск: Урал Л.Т.Д.", 2001. – 192 с.
 Новиков А. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М.: Эгвес, 1999. – 104 с.
 Новиков А. Методология / А. Новиков, Д. Новиков. – М.: СИН-ТЕГ. – 668 с.
 Новиков А. Докторская диссертация?: Пособие для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук. – 3-е изд. – М.: Эгвес, 2003. – 120 с.
 Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій.
 Панкратов Кандидатская диссертация. Методические рекомендации по
 Петров Ю. Практическая методология / Ю. Петров, А. Захаров. – Озерск, 2001. – 107 с.
 Победоносцев К. Учение и Учитель. - СПб., 1903. - 54 с.
 Райзберг Б. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 304 с.
 Родос В. Теория и практика полемики. - М., 2008..
 Рузавин Г. Методологические проблемы аргументации. – М., 1997.
 Рузавин Г. Методы научного исследования. – М.: Мысль, 1975. – 237 с. .
 Рузавин Г. Методология научного познания. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 287 с. .
 Селетков С. Аспирантура
 Селетков С. Соискателю ученой степени и звания.
 Смогунов В. Подготовка, оформление и защита диссертац работ.
 Соловьева Г. О роли сомнения в познании.
 Степаненко С. Письменные работы в вузах..
 Стратегия обучения.
 Сухотин А. Парадоксы науки
 Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки / Переводы с англ. и нем. - М.: Прогресс, 1986. - 542 с.
 Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания "против методологического принуждения" // Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М., 1986. - С. 125-467.
 Фрадков Как опубликовать хорошую статью и отклонить плохую.
 Хайдеггер М. Наука и осмысление.
 Харченко В. Как заниматься наукой.
 Чудинов Э. Природа научной истины.
 Шаршунов В. Как подготовить и защитить диссертацию: история, опыт, методика и рекомендации / В. Шаршунов, Н. Гулько. – Минск: Технопринт, 2004. – 460 с.
 Юревич А. Остепенение // Социологический журнал. - 2004. - № 1-2
 Ярская Л. Методологя диссиртационного исследования. – Ч. 1.
 


ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Україномовні підручники і посібники

 Бібліотечні ресурси на допомогу дослідницькій діяльності: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Укладач М. Тахмазова, - Запоріжжя, 2014. – 7 с.
 Ковальчук В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – К., 2004. – 332 с.
 Колесников О. Основи наукових досліджень. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.
 Методологія та методи наукового дослідження (стаття)
 Написання та захист дипломної роботи з психоогії: Вимоги і методичні рекомендації. - К., 2014.
 Ростовський В. Основи наукових досліджень і технічної творчості: Підручник / В. Ростовський, Н. Дібрівська; – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 96 с.
 Ткаченко О. Методика наукових досліджень: Методичний посібник / О. Ткаченко, В. Рудніцький, А. Зіновчук. – Житомир, 2012. – 151 с.
 Хілько М. Теоретичні та емпіричні методи дослідження у журналістикознавстві (стаття)
 Цемістрова Г. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Слово, 2004. – 240 с.
 Шейко В. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В. Шейко, Н. Кушнаренко. – К.: Знання, 2008. – 310 с.
 Як написати та захистити курсову роботу з психології: Методичні рекомендації / Уклад.: М. Миколайчук, В. Юрченко. - К, 2014. - 20 с.
 


Російськомовні підручники і посібники

 Ануфриев А. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы. – М.: Ось-89, 2004. – 116 с.; 2005; 2007. – 112 с.
 Баскаков А. Методология научного исследования: Учеб. пособие / А. Баскаков, Н. Туленков. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.
 Лукашевич В. Основы методологии научных исследований: Учеб. пособие для студентов вузов. – Мн.: Элайда, 2011, - 104 с.
 Самко Г. Основы научных исследований и инновационной деятельности: Типовая учебная программа / Сост. Г. Самко (Беларусь). – Минск, 2009.
 Самко Г. Основы научных исследований и инновационной деятельности: Методическое пособие: В 3-х ч / Г. Самко, А. Сай. – Мн, 2014. - 72 с.
 Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. — М.: Книжный дом «Университет», 2003. — 240 с.
 


ОКРЕМІ ДОКУМЕНТИ І СТАТТІ

українською мовою

 Загальнонаукові методи [пізнання]
 Літнарович Р. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. МЕГУ. / Р. Літнарович, О. Кубай. – Рівне, 2010, - 44 с.
 Науковий текст і вимоги до нього. Жанри наукових досліджень (стаття)
 Основні вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій
 Основні причини відмов ВАК України у видачі дипломів кандидата та доктора наук / Укладач. В.Мокін. – Вінниця, 2010.
 Пам'ятка спошукувачу вченого звання доцента
 Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань
 Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (зареєстровані у 2010 р.)
 Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника
 Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська Академія" 1992-2005 рр.: Бібліографічний покажчик / Уклад.: Н. Казакова та ін. – К.: Києво-Могилянська академія, 2005. – 523 с.
 Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті (Форма 23)
 Теоретичні методи наукового дослідження
 Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань
 Предмет фізики і загальні методи наукового пізнання // Фізика
 Шендеровський К. Методичні рекомендації до написання есе
 

російською мовою

 Алескеров Ф. Как подготовить и написать кандидатскую диссертацию // Автоматика и телемеханика - 2009. – № 11. – С. 177-187
 Балатский Е. Диссертационная ловушка.
 Ваковец Л. Диссертация как вид научного произведения.- 49 с.
 Ваковец Л. Организация труда диссертанта.
 Вебер М. Наука как призвание и профессия. Доклад
 Гершензон М. Творческое самосознание // ВЕХИ. Сборник статей о русской интеллигенции
 Долгов А. Научная задача и проблема. – Ростов-на-Дону
 Долгов А. Научные результаты, выдвигаемые для защиты. – Ростов-на-Дону
 Методические рекомендации по оформлению библиографии в структуре письменных работ / Сост. В. Луцук. – Челябинск: [Б. и.], 2006. – 30 с.
 Москвичев Л. Диссертация как научная квалификационная работа
 Памятка соискателю научной степени.
 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу
 Штанько В. Философия и методология науки: Учебное пособие. – Х., 2003. – 292 с.
 Юревич А. Остепенение // Социологический журнал. – 2004. – № 1/2
 

НЕОЦИФРОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Українською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 0, активовано – 0
 Артюх О. Основи наукових досліджень: навч. посібник. – К., 1990. – 315 с.
 Білуха М. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К., 2002. – 480 с.
 Бюлетень ВАК України / В. Мачулін. – К.: Літопис ХХ, 2011. – № 12. – 48 с.
 Воротіна Л. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту: Посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня / Л. Воротіна, В. Воротін, С. Гуткевич. – К., 2003. – 138 с.
 Довідник здобувача наукового ступеня. Зб. нормат. документів та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищ. кваліфікації / Упор. Ю. Цеков; за ред. Р.Бойка. – К.: Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України"; Толока, 2003. – 69 с.
 Довідник офіційного опонента. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень / Упор. Ю. Цеков; за ред. Р.Бойка. – К.: Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України"; Толока, 2010. – 64 с.
 Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень. Зб. нормат. док. з питань атестації наук. працівників / Уклад. Юрій Цеков. – К. : Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України"; Толока, 2004. – 128 с.
 Єріна Л. Методологія наукових досліджень: Навч. посібник. – К., 2004. – 215 с.
 Загорський В. Рекомендації з експертизи дисертаційних робіт у експертній раді ВАК України: економічні спеціальності / В. Загорський), О. Тищенко. – Х.: Інжек, 2008. – 55 с.
 Захаров Ю. Подання результатів у дисертаційній роботі: Метод. рекомендації / Ю. Захаров, М. Радченко. – Миколаїв, 2003. – 22 с.
 Здобувачу наукового ступеня: Метод. рекомендації / Упоряд. С. Сьомін. – К.: МАУП, 2002. – 184 с.
 Ковалів Юрій. Абетка дисертанта. Методологічні принципи написання дисертації: посібник. – К.: Твім інтер, 2009. – 457с
 Ковальчук В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / В. Ковальчук, Л. Моїсєєв. – К.: Професіонал, 2008. – 240 с.
 Крушельницька О. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.
 Кушнаренко Н. Наукова обробка документів: Підручник / Н. Кушнаренко. В. Удалова. – К.: Вікар, 2003. – 328 с.
 Мигаль В. Теорія і методи наукової творчості: Навчальний посібник. – Х., 2007. – 424 с.
 Мокін Б. Методичні вказівки з організації роботи аспіранта (здобувача) у Вінницькому національному технічному університеті / Б. Мокін та ін. – Вінниця, 2006. – 75 с.
 Мороз І. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – К., 1997. – 56 с.
 На допомогу підготовці дисертаційних та дипломних робіт: Каталог виставки / Уклад. Е. Романова. – Х., 2003. – 44 с.
 Наумовець А. Ви віч-на-віч з аудиторією: Дещо про "технологію" наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів. – К.: Наукова думка, 2003. – 56 с.
 Петрук В. Основи науково-дослідної роботи: Навчальний посібник / В. Петрук, Є. Володарський, В. Мокін. – Вінниця, 2005. – 144 с..
 Пилипчук М. Основи наукових досліджень: Підручник / М. Пилипчук, А. Григор'єв, В. Шостак. – К.: Знання, 2007. – 207 с.
 Пілюшенко В. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення. – К., 2004. – 245 с.
 Пономаренко Л. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради / Автор-упор. Л. Пономаренко. – К.: Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", Видавництво "Толока", 2010. – 80 с.
 Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій: нормативний документ. – К.: Толока, 2008. – 16 с.
 Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. – К.: Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 2000. – 32 с.
 Порядок проходження документів для захисту дисертацій у спеціалізованих вчених радах національного університету "Львівська Політехніка"
 Романчиков В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.
 Серьогін С. Методологічні засади підготовчого етапу планування дисертаційних робіт: На здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління / С. Серьогін, В. Вікторов, І. Хожило, С. Соколовський. – Дніпропетровськ, 2006. – 98 с.
 Федорів Я.-Р. Коментарі до написання, оформлення і захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника / Я.-Р. Федорів, М. Регеда, Р. Грицько, С. Томашова, І. Мисула, І. Дзюбановський. – Л.: ЛНУ ім. Данила Галицького, 2009. – 162 с.
 Фещенко В. Методологія наукових досліджень Навчальний посібник. – Житомир: Друк, 2006. – 224 с.
 Філіпенко А. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с.
 Шейко В. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В. Шейко, Н. Кушнаренко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с.
 Шейко В. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В. Шейко, Н. Кушнаренко. – К.: Знання, 2006. – 307 с.
 Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи: зб. нормат. док. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упор. Ю. Цеков. – [Вид. 2-ге, випр. й допов.]. – К. : Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України"; Толока, 2010. – 47 с.
 


НЕОЦИФРОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Російською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 0, активовано – 0
 Андрияшин В. Методические материалы по экспертизе диссертационных работ / В. Андрияшин, О. Берестнев. – Минск, 1996. – 40 с.
 Ашеров А. Диссертации. Экспресс-анализ качества: руководство для экспертов, оппонентов и науч. руководителей: Монография. – Х.: Кортес-2001, 2008. – 53 с.
 Ашеров Акива. Подготовка, экспертиза и защита диссертаций: Учеб. пособие для магистров, аспирантов и соискателей всех спец. / Украинская инженерно-педагогическая академия. – Х., 2002. – 13 6с.
 Диссертация: методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. – М.: Ось-89, 2001. – 320 с.
 Иванов В. Подготовка диссертаций в системе послевузовского профессионального образования: Учеб. пособие / В. Иванов, Г. Ощепков, С. Селетков. – Йошкар-Ола, 2000. – 195 с.
 Как защитить диссертацию: Нормативно-правовые аспекты. – М.: Спутник+, 2006. – 136 c.
 Кринецкий Й. Основы научных исследований: учебн. пособие. – К.: Высшая школа, 1981. – 282 с.
 Кузин Ф. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: практ. пособие для студ.-магистрантов. – М.: Ось-89, 1997. – 304 с.
 Кузнецов И. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. Н. Иващенко. – М.: Дашков и К, 2003. – 426 с.
 Кузнецов И. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления: учебно- методическое пособие. – М. : Дашков и Ко, 2007. – 464 с.
 Лудченко А. Основы научных исследований: Учебное пособие / А. Лудченко, Я. Лудченко и др. – К.: Знання, КОО, 2000. – 114 с.
 Макаров Р. Аспиранту о науке и конструкции диссертационного исследования: справочное пособие / Р. Макаров, В. Неделько, Е. Суркова. – М.; Кировоград, 2005. – 357 с.
 Матвеева Е. Основы научных исследований: Конспект лекций. – К., 1999. – 127 с.
 Методы исследований и организация экспериментов / Под ред. К. Власова. – Х.: Гуманитарный центр, 2002. – 256 с.
 Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. – М., 1966.
 Найн А. Технология работы над кандидатской диссертацией по педагогике. – Челябинск, 1996. – 144 с.
 Наринян А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / А. Наринян, В. Поздеев. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 110 с.
 Основы научных исследований: Учебник / В. Крутов, И. Грушко и др. – М.: Высшая школа, 1989. – 232 с.
 Райзберг Б. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 400 с.
 Сиденко В. Основы научных исследований / В. Сиденко, И. Грушко. – Х.: Высшая школа, 1978. – 197 с.
 Сиденко В. Основы научных исследований / В. Сиденко, И Грушко. – Х.: Вища школа, 1979. – 200 с.
 Чкалова О. Основы научных исследований. – К.: Вища школа, 1978. – 120 с.
 


ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Українською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 0, активовано – 0
 
 ТЕМАТИЧНІ САЙТИ І ВЕБ-РЕСУРСИ
(Україна)

 Автореферати дисертацій Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
 Вища атестаційна комісія (ВАК) України
 Каталог дисертацій (більше 50 000)
 Асоціація аспірантів-юристів


ТЕМАТИЧНІ САЙТИ І ВЕБ-РЕСУРСИ
(Російська Федерація)

 Высшая аттастационная комиссия (ВАК) Российской Федерации
 Бібліотека українських авторефератів
 Человек и Наука
 Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов
 Электронная библиотека РГБ
 Моя диссертация
 Аспирант Украины
 Безкоштовна наукова бібліотека авторефератів дисертацій
 Темы авторефератов и диссертаций по педагогическим и психологическим наукам
 Автореферати дисертацій (і дисертації на замовлення)
 Ресурсы для аспиранта
 Полезные материалы для аспиранта
 Сайт об аспирантуре и для аспирантов
 Диссертант | online
 Каталог диссертаций РГБ
 Каталог диссертаций и авторефератов РГБ
 Каталог диссертаций России
 Dslib.net. Библиотека диссертаций
 Каталог диссертаций
 Пантеон Наук
 Рада молодих вчених та студентів
 Национальная аттестационная комиссия Кыргызской Республики
 Диссертация


Перелік наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук

(філософія, релігієзнавство, культурологія та ін.)


 Гілея: науковий вісник.  Всеукраїнська громадська організація Українська академія наук, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова  філософські, політичні


 "Грані": Науково-теоретичний і громадсько-політичний Альманах
Періодичність: 12 разів на рік
 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Адреса редакції: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова 25.
E-mail: almagrani@i.ua.
Тел: (056) 744-42-39, 744-38-35
 культурологія, політологія, філософські
(Фахова реєстрація у ВАК України: 1999)
 "Українське релігієзнавство": Науково-теоретичний і громадсько-політичний Альманах
Періодичність: 12 разів на рік
 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Адреса редакції: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова 25.
E-mail: almagrani@i.ua.
Тел: (056) 744-42-39, 744-38-35
 культурологія, політологія, філософські
(Фахова реєстрація у ВАК України: 1999)

 Актуальні проблеми духовності
Періодичність: 1 раз на рік
 Криворізький державний педагогічний університет, Кафедра філософії
пр. Гагаріна, 54, Кривий Ріг, Україна, 50086, E-mail: akprod6@rambler.ru
 філософські


 Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”  Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут
03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, корп. 7, кімн. 117.
Тел. 406-84-53, E-mail: pptu@kpi.ua
 Філософія. Психологія. Педагогіка.
(Фахова реєстрація у ВАК України: 2002).
 Austrian Journal of Humanities and Social Sciences/Австрийский журнал гуманитарных и общественных наук
Періодичність: 6 разів на рік
 Журнал зареєстрований в Австрії  філософія, релігієзнавство, культурологія


КОНФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛ
Інтернет-сторінки з оголошеннями про конференції

Міжнародні, Всеукраїські, міжуніверситетські, університетські, інститутські

 Міжнародні конференції протягом поточного року
 ХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії" 30–31 Травень, 2015
 Наукові конференції
 Міжнародні конференції в Україні
 Конференції: найближчі події
 Філософія в Україні: новини
 Конференції
 Нова освіта: Науково-практичні інтернет-конференції
 Заочні конференції
 Львівський національний університет імені Івана Франка
 Український центр культурних досліджень (Київ, Музей Івана Гончара)
 Научные конференции и семинары 2014-2015 (Россия)

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ "MOODLE"
Україномовна література

Зараз в каталозі: внесено – 1, активовано – 1
 Буйницька О. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.
 Рашкевич Ю. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія. - Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 168 с.
 Moodle - Мудл
 


СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ "MOODLE"
Російськомовна література

Зараз в каталозі: внесено – 5, активовано – 5
 Андреев А. Практика электронного обучения с использованием Moodle / А. Андреев, С. Андреева, Б. Доценко. – Таганрог, 2008. – 146 с.
 Анисимов А. Работа в системе дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие. – Х., 2009. – 292 с.
 Белозубов А. Система дистанционного обучения Moodle. Учебное пособие / А. Белозубов, Д. Николаев. – СПб., 2007. – 108 с.
 Гаевская Е. Система дистанционного обучения MOODLE: методические указания для практических занятий. – СПб., 2007. – 26 с.
 Гильмутдинов А. Электронное образование на платформе Moodle / А. Гильмутдинов, Р. Ибрагимов, И. Цивильский. – Казань, 2008. – 169 с.
 Руководство по использованию системы Moodle 2.5 в дистантном образовании Ч. 2. Инсталляция Moodle для Windows
 Тавгень И. Дистанционное обучение: опыт, проблемы, перпективы. - М., 2003.
 


ТЕМАТИЧНІ САЙТИ
(адреси електронних ресурсів)

 Moodle Center. В помощь преподавателю: создание электронных курсов в Moodle
 Обучающая среда Moodle
 Транслитерация - написание русских символов латиницей
 
 Яндекс.Метрика