БІБЛІОТЕКА ПІДРУЧНИКІВ З ФІЛОСОФІЇ


ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ
(про освіту і навчання)

 Конституція України.
 Закон України про освіту
 Закон України про вищу освіту
 Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття").

ФІЛОСОФІЯ
(підручники і посібники українською мовою)

Зараз в каталозі: внесено - 66, активовано - 29
 Андрущенко В. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: Підручник / В. Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко. – К.: Генеза, 2006. – 656 с.
 Андрущенко В. Історія соціальної філософії. Західноєвропейський контекст. – К., 2000.
 Андрущенко В. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій / В. Андрущенко, М. Михальченко. – К., 1996.
 Андрущенко В. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навч. посіб. / В. Андрущенко, Г.Волинка, Н. Мозгова та ін. за ред. Г. Волинки. – К.: Каравела, 2009.
 Арутюнов В. Філософія [Навчально-методичний посібник] / В. Арутюнов, С. Бондар. – К.: Аспект-Поліграф, 2008. – 309 с.
 Арутюнов В. Філософія глобальних проблем сучасності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц / В. Арутюнов, В. Свінціцький. – К.: КНЕУ, 2003. – 90 с..
 Причепій Є. Філософія: Підручник / Є. Причепій, А. Черній, Л. Чекаль. – К.: Академвидав, 2005; 2009. – 592 с.
 Бичко А. Історія філософії: Підручник / А. Бичко, І. Бичко, В. Табачковський. – К.: Либідь, 2001. – 408 с.
 Бичко В. Філософія. Курс лекцій / В. Бичко, В. Табачковський, Г. Горак та ін. – К.: Либідь, 1993. – 576 с.
 Бичко І. Філософія: Підручник / І. Бичко, І. Бойченко, В. Табачковський та ін. – К., 2001.
 Бичко І. Філософія: Підручник. – К., 2002.
 Бичко І. Філософія. Підручник / І. Бичко. – К., 2006. – 656 с.
 Білодід Ю. Філософія
 Бойко О. Філософія: курс лекцій: У 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. – Суми, 2009. – Ч. 1. Історія світової та української філософії. – 112 с.
 Бойко О. Філософія: курс лекцій: У 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. – Суми, 2010. – Ч. 1. Історія світової та української філософії. – 187 с.
 Бойко О. Філософія: курс лекцій: У 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. – Суми, 2009. – Ч. 2. Філософські системи. – 113 с.
 Бойко О. Філософія: курс лекцій: У 2-х ч / [уклад. О. Бойко]. – Суми, 2010. – Ч. 2. Філософські системи. – 179 с.
 Бойченко І. Філософія історії / І. Бойченко, М. Горлач, І. Жиленкова, Є. Мануйлов. – К.: Прапор, 2006. – 656 с.
 Буслинський В. Основи філософських знань: Підручник / В. Буслинський, П. Скрипка. – Л., 2004.
 Буслинський В. Філософія: Курс лекцій
 Волинка Г. Історія філософії в її зв'язку з освітою: Підручник / За ред. Г. Волинки. – К.: Каравела, 2006.
 Герасимчук А. Курс лекцій з філософії: Навчальний посібник / А. Герасимчук, З. Тимошенко. – К. : [б. и.], 2002. – 422 с.
 Горак Г. Філософія: Курс лекцій / Г. Горак. – К., 1997.
 Горлач М. Філософія. Підручник / За заг. ред. М. Горлача, В. Кременя, В. Рибалка. – Х., 2000.
 Горлач М. Філософія: Підручник / М. Горлач. – К., 2001.
 Горський В. Історія української філософії: Курс лекцій / В. Горський. – К.: Наукова думка, 1996.
 Губерський Л. Філософія: Навчально-методичний комплекс (Програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та модульно-рейтингова система оцінки знань студентів) / За ред. Л. Губерського. – К., 2009. – 56 с.
 Губерський Л. Філософія: Навч. посіб. / Л. Губерський, І. Надольний, В. Андрущенко та ін.; за ред. І. Надольного. – К.: Вікар, 2008.
 Губерський Л. Філософія політики: Хрестоматія: в 4 т. / Редакційна колегія: Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Бойченко та ін. – К., 2003.
 Губерський Л. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. Л. Губерського – К.: Знання, 2009. – 621 с.
 Гусєв В. Вступ до метафізики: навч. посібник / В. Гусєв. – К.: Либідь, 2004.
 Данильян О. Філософія
 Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К.: Знання України, 2004. – 214 с.
 Присухін C. Філософія: [Навчальний посібник]. – К., 2008. - 361 с.
 Тарасенко М. Історія філософії України. Xрестоматія: Навч. посібник для студентів вищ. навч. Закладів / Упор. М. Тарасенко, М. Русин, І. Бичко та ін. – К., 1993.
 Горський В. Історія української філософії: Підруч. / В. Горський, К. Кислюк. – К.: Либідь, 2004.
 Касьян В. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. / В. Касьян. – К.: Знання, 2008. – 347 с.
 Кремень В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Кремень, В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528 с.
 Кривуля О. Філософія: Навчальний посібник. – Х., 2010. – 592 с.
 Кримський С. Про софійність, правду, смисли людського буття: Збірник науково- публіц. і філософських статей / С. Кримський. – К., 2010.
 Максюта М. Вступ до філософії: Навчальний посібник / М. Максюта. – К., 2001.
 Надольний І. Філософія: Навчальний посібник / За ред. I.Надольного. – К., 1997. – 584 с.
 Надольний І. Філософія: Навчальний посібник / І. Надольний, В.Андрущенко, І.Бойченко, В.Розумний та ін.; За ред. I.Надольного. 2-ге вид., випр. й доп. – К., 2001.
  Нестеренко В. Вступ до філософії: онтологія людини: Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів / В. Нестеренко. – К.: Абрис, 1995. – 336 с.
 Огнев'юк В. Освіта в системі цінностей сталого людського досвіду / В. Огнев'юк. – К: Знання України, 2003.
 Огнев'юк В. Філософія. Історія філософії: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (профільний рівень) / В. Огнев'юк, І. Утюж. – К.: Грамота, 2010. – 256 с.
 Огородник І. Історія філософської думки в Україні.
 Пазенок В. Філософія: навч. посіб. / В. Пазенок. – К.: Академвидав, 2008.
 Петрушенко В. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів Вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. Петрушенко. – Л.: Новий світ-2000, 2005.
 Петрушенко В. Філософія: курс лекцій. навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти І-ІV рівнів акредитації / В. Петрушенко. – Л.: Новий Світ-2000, 2008.
 Подольська Є. Філософія. Підручник / Є. Подольська. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
 Причепій Є. Філософія: Підручник / Є.Причепій, А. Черній, Л. Чекаль – К.: Академвидав, 2007.
 Саух П. ХХ століття: Підсумки. – К.: МП Леся, 2009. – 284 с.
 Саух П. Філософія: навчальний посібник / П. Саух. – К., 2003.
 Свавілля як проблема сучасної філософії. Конспект лекцій
 Сидоренко О. Філософія
 Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навчальний посібник / Упоряд. Вітал – Лях – К.: Либідь, 1996. – 384 с.
 Табачковський В. Філософія: світ людини: Курс лекцій: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. / В. Табачковський, М. Булатов, Н. Хамітов. – К.: Либідь, 2004.
 Тарасенко М. Історія філософії України: Підручник для студентів вищ. навч. закладів / М. Тарасенко, М. Русин, І.Бичко та ін. – К., 1994.
 Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика та естетика): методичні рекомендації до написання контрольних робіт / [уклад.: Л.Дротянко, О. Матюхіна, С. Ягодзінський та ін.] - К.: НАУ, 2012. – 116 с.
 Чижевський Дмитро. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський. – К., 1992.
 Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж: Навч. посіб. / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова. – К.: КНТ, Центр навч. літ-ри, 2006.
 Шевченко В. Концепція пізнання в українській філософії: Курс лекцій / В. Шевченко. – К., 1993.
 Щерба С. Філософія: Навчальний посібник / За редакцією С.Щерби, М.Тофтула. – К., 2003.
 Щерба С. Філософія. Підручник / С. Щерба. – К.: Кондор, 2007.
 Ярошовець В. Історія філософії: Підручник / В. Ярошовець, І. Бичко, В. Бугров та ін..; за ред. В. Ярошовця. – К.: ПАРАПАН, 2002. – 774 с.
 Ярошовець В. Історія філософії: Словник / За заг. ред. В. Ярошовця. – К.: Знання України, 2005. – 1200 с.
 Ящук Т. Філософія історії. Курс лекцій. Навчальний посібник / Т. Ящук. – К.: Либідь, 2004. – 536 с.


ФІЛОСОФІЯ
(підручники і посібники російською мовою)

Зараз в каталозі: внесено - 44, активовано - 15

 Аблеев С. История мировой философии: Учебник. – М.: Астрель, 2005. – 414 с.
 Алексеев П. Философия: Учебник / П. Алексеев, А. Панин. – М.: Проспект, 2003. – 608 с.
 Андрущенко В. Социальная философия. / В. Андрущенко, Н. Горлач. – К.; Х., 2002. – 736 с.
 Андрущенко В. Социология – наука об обществе: Учебное пособие. – Х., 1996.
 Антология мировой философии. В 4-х т. – М., 1969-1970.
 Асмус В. Античная философия
 Бенин В., Десяткина М. Учебное пособие по социальной философии
 Блинников Л. Великие философы: Учебный словарь-справочник. – М.: Логос, 1999. – 432 с.
 Введение в философию: Учебник для вузов: В 2 ч. / Под общ. ред. И. Т. Фролова. – М., 1989.
 Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. науч. ред. и сост. А. Грицанов. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, современный литератор, 2001. – 1312 с.
 Гессен С. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / Отв. ред. и сост. П. Алексеев. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 448 с.
 Губин В. Основы философии
 Губин В. Философия. Учебник / Отв. ред. В. Губин, Т. Сидорина, В. Филатов. – М.: ТОН – Остожье, 2001. – 704 с.
 Гусинский Э. Введение в философию образования / Э. Гусинский, Ю. Турчанинова. – М.: Логос, 2000. – 224 с.
 Ивин А. Философия истории: Учебное пособие.
 Ильин В. Философия: Учебник для вузов. – М.: Академический Проект, 1999. – 386 с.
 История античной диалектики. – М., 1982.
 История диалектики ХIV-ХVIII вв. – М., 1974.
 История китайской философии. – М., 1989.
 История философии в кратком изложении. Восточная философия / Перевод с чешского: И. Богута. – М.: Мысль, 1995
 Канке В. Основные философские направления и концепции науки. Итоги ХХ столетия. – М., 2000.
 Канке В. Философия. Исторический и систематический курс
 Койре А. Очерки истории философской мысли. Влиянии философских концепций на развитие научных теорий
 Кохановский В. История философии. Учебник / В. Кохановский, В. Яковлев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 576 с.
 Кохановский В. Философия: Учеб. пособ. – 6-е изд., перераб. и доп. / В. Кохановский. – Ростов н/Д: Феникс, 2003.
 Крапивенский С. Социальная философия: Учебник для гуманит.-соц. специальностей высших учебных заведений. 3-е изд., исправленное и дополненное. – Волгоград: Комитет по печати, 1996. – 352 с
 Крюков В. Философия: Учебник для студентов технических ВУЗов / В. Крюков.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006.
 Кузнецов В. Философия: Учебник / В. Кузнецов, И. Кузнецова, В. Миронов, К. Момджя. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 519 с.
 Кунцман П. Философия: Учебник / П. Кунцман, Ф.-П. Буркард, Ф. Видман. – Пер. с 9-го нем. изд. – М.: Рыбари, 2002. – 268 с
 Мапельман В. История философии: Учебное пособие / Ред.: В. Мапельман, Е. Пенькова. – М.: ПРИОР, 1997. – 464 с.
 Мир философии: Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1991. – Ч. 1.
 Мир философии: Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1991. – Ч. 2.
 Миронов В. Философия
 Новая философская энциклопедия. – М.: Мысль, 2000-2001. – Т. 1-4.
 Новейший философский словарь / Сост. А. Грицанов. – Минск, 1998. – 896 с.
 Вяккерева Ф. Основы онтологии: Учеб. пособие / Под ред. Ф. Вяккерева, В. Иванова, Б. Липского, Б. Маркова. – СПб., 1997. – 280 с.
 Радугин А. Философия. Курс лекций. – М., Центр, 2004
 Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, Д. Антисери. – СПб.: Петрополис, 1997. – Т. 1. Античность. – 336 с.
 Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, Д. Антисери. – СПб.: Петрополис, 1997. – Т. 2. Средневековье. –368 с.
 Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, Д. Антисери. – СПб.: Пневма, 2002. – Т. 3. От Возрождения до Канта. – 880 с.
 Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, Д. Антисери. – СПб.: Петрополис, 1997. – Т. 4. От романтизма до наших дней. – 880 с.
 Руткевич А. История философии / Отв. ред. А. Руткевич. – М., 1997-2000. – Вып. 1-6. – 1318 с.
 Сидоров Н. Философия образования. Введение – СПб.: Питер, 2007. – 304 с.: ил. – (Серия "Учебное пособие").
 Соціальна філософія: короткий енциклопед. словник / В. Чуйко та ін. – Х., 1997.
 Барулин В. Социальная философия. – М.: Гранд, 2002.
 Спиркин А. Философия: Учебник. – М.: Гардарики, 2006. – 736 с.
 Философия XX века: Учебное пособие. – М., 1997.
 Фролов. И. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: И. Фролов и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2003.
  Хрестоматия по философии / Под ред. А. Радугина. – М.: Центр, 2001. – 416 с.
 Чанышев А. Курс лекций по древней философии – М., 1981.


ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА
(словники, довідники та енциклопедії)

Зараз в каталозі: внесено - 247, активовано - 10

  Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия / Главн. науч. ред. и сост. С. Солодовников. – Мн., 2002.
 Гайденко П. Античная философия: Энциклопедический словарь / П. Гайденко. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 896 с.
 Грицанов А. Всемирная энциклопедия: Философия ХХ век / Главн. нуч. ред. и сост. А. Грицанов. – Мн.: Аст, Харвест, Современный литератор, 2002. – 976 с.
 История философии. Энциклопедия / Сост. Грицанов А.
 Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; Пер. з англ. В. Шовкун; Наук. ред. пер. О. Шевченко . – К.: Основи, 2003.
 Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей / Ред. Барбара Кассен. – К.: Дух і літера, 2009. – Т. 1. – 576 с.
 Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей / Пер. з фр. – К.: Дух і літера. – Т. 2. – 488 с
 Історія філософії. Словник / Заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2005. – 1200 с.
 Краткий философский словарь / Отв. ред. А. Алексеев. – M.: Проспект, 2008.– 496 с.
 Новая философская энциклопедия: в 4-х т. – М.: Мысль, 2000-2001.
 Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. – Мн.: Книжный дом, 2003. – 1280 с. Современная западная философия: Словарь. – М., 1991.
 Современный философский словарь / Под. ред. В.Е. Кемерова. – М.; Бишкек: Одиссей, 1996.
 Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник / Авт. кол.: В.С.Горський, М.Л.Ткачук, В.М.Нічик та ін. – К.: Пульсари, 2002. – 224 с.
 Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: Ілюстрований енциклопедичний довідник / Укл. Ю.В. Омельченко. – К.: Ракша М.О., 2009. – 296 с.
 Філософія політики. Короткий енциклопедичний словник / Ред. колегія: Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, М.І. Бойченко та ін. – К., 2002.
 Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986.
 Філософський словник соціальних термінів. / Ред. рада Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Кремень В.Г. та ін., 3-тє вид., доп. – К.; Х., Р.И.Ф., 2005.
 Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – 742 c.
 Философский энциклопедический словарь (3500 статей).
 Философский энциклопедический словар / Ред.-сост. Е. Губский, Г. Королева, В. Лутченко. – М.: ИНФРА, 2000. – 576 с.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
(монографії, дослідження, першоджерела)

Зараз в каталозі: внесено - 247, активовано - 10

 Арним Г. Европейская философия древнего мира // Общая история философии. – СПб., 1910. – Т. 1.
 Гражданское общество: истоки и современность / Науч. ред. И. Кальной. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. – 492 с.
 Коэн Д. Гражданское общество и политическая теория / Д. Коэн, Э Арато. – М.: Весь мир, 2003. – 784 с.
 


НАУКОВІ ЧАСОПИСИ З ФІЛОСОФІЇ
(Електронні зразки усіх випусків)

 Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури Збірник наукових праць (філософські науки, мистецтвознавство, культурологія)
 "Філософія. Політологія" – наукове видання КНУ
 Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія
 Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут": Філософія. Психологія. Педагогіка
 Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія
 Вісник Одеського національного університету. Філософія
 Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди "Філософія"
 Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Науково-теоретичний збірник. Педагогіка. Психологія. Філософія
 Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія
 Інтегративна антропологія (міжнародний медико-філософський журнал)
 Історія. Філософія. Релігієзнавство
 Мультиверсум. Філософський альманах
 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія
 Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія
 Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія
 Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія
 Науково-практичний філософський журнал “Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація”
 Практична філософія
 "Університет" науковий історико-філософський журнал
 "Філософія. Політологія" – наукове видання КНУ
 Філософія і соціологія в контексті сучасної культури
 Філософія. Культура. Життя
 Філософія науки: традиція та інновації
 Філософія освіти
 Філософська думка
 Філософські дослідження
 Філософські обрії
 Філософські проблеми гуманітарних наук
 Філософські проблеми освіти
 Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології
 Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского серия "Философия. Культурология. Политология. Социология"
 Вопросы философии. Журнал