Бібліографічний покажчик
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ВІКТОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ОГНЕВ’ЮКА

доктора філософських наук, професора,
члена-кореспондента АПН України,
ректора Київського університету імені Бориса Грінченка


ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ
Монографії. Підручники. Посібники

 Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Київського університету імені Бориса Грінченка (2012). - К., 2013. - 204 с.
 Огнев’юк В. Економіка: Підруч. [для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. ] / B. Огнев’юк, В. Мельничук, Г. Ковальчук. – К.: Навч. кн., 2004. – 368 с.
 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти / За заг. ред. В. Огнев’юка. – К., Ірпінь: Перун, 2004. – 176 с.
 Огнев’юк В. Людина. Культура. Історія / В. Огнев’юк, П. Кравченко. – К.: Генеза, 1999. – 156 с.
 Огнев'юк В. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття: В 3-х кн. / [В. Огнев’юк, В. Литвин, А. Андрущенко, В. Кремень, А. Толстоухов та ін.]. – К.: Навчальна книга, 2004. – Кн. 1: Пріоритет інтелекту. – 638 с.
 Огнев'юк В. Освіта в системі цінностей сталого людського досвіду. Монографія. – К: Знання України, 2003. – 448 с.
 Огнев'юк В. Філософія. Історія філософії: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (профільний рівень) / В. Огнев'юк, І. Утюж. – К.: Грамота, 2010. – 256 с.
 Огнев’юк В. Принципи модульності в історії освіти / В. Огнев’юк, А. Фурман. – К., 1995. – Ч. 1. – 84 с.
 Огнев’юк В. Школа у пошуку нової ідентичності // Школа повного року навчання: теорія і практика: [наук.-метод. посіб. / за заг. ред. В. Огнев’юка, Л. Л. Хоружої. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2008. – C. 4–6.
 Я — студент: Навчальний посібник. / [В. Огнев’юк, О. Жильцов, С. Караман та ін.; за заг. ред. В. Огнев’юка]. — 4-те вид., зі змінами. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. — 278 с.


Статті в наукових та науково-методичних виданнях

 Огнев’юк В. Буття освіти в добу незалежності: соціально-філософський аналіз // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – Вып. 52–53. – С. 12–24. – (Сер. ”Філософія. Політологія”).
 Огнев’юк В. В інтересах сталого розвитку // Нова парадигма. – 2005. – № 48. – С. 3–19.
 Огнев’юк В. Навчання та виховання як соціоцентричні цінності // Вища освіта України. - 2003. - Вип. 4. - С. 15-20.
 Огнев’юк В. Глобалізація та її виклики // Вісн. Дніпропетровського нац. ун-ту. – Дніпропетровськ, 2003. – Вып. 10. – С. 61­66. – (Сер. “Історія і філософія науки і техніки”).
 Огнев’юк В. До питання про зміст історичної освіти // Історія в школах України. – 1998. – № 4. – С. 2–5.
 Огнев’юк В. Ідентифікація особистості як проблема громадянської освіти // Нова парадигма. – 2003. – № 34. – С. 9–15.
 Огнев’юк В. Идея образования // Освітологічний дискурс. Електронне наукове фахове видання. - 2010. - № 1.
 Огнев'юк В. Ідея освіти // Освітологічний дискурс. - 2010. - № 1. - С. 1-19.
 Огнев’юк В. Інноваційна освіта як фактор інноваційного поступу суспільства // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Х.,2003. – Вып. 598. – С. 5–12. – ( Сер. ”Теорія культури і філософія науки”).
 Огнев’юк В. Історіософський аналіз розвитку освіти на початку ХХ століття // Сіверянський літопис. – 2003. – № 5–6. – С. 66–73.
 Огнев’юк В. Навчання і виховання як соціоцентричні цінності // Вища освіта України. – 2003. – С. 15–20.
 Огнев’юк В. Наука і освіта: межі міжпредметності та інтегрованості // Вісн. Дніпропетров. нац. ун-ту. – Дніпропетровськ,2003. – Вып. 9. – С. 34–39. – (Сер. “Соціологія. Філософія. Політологія”).
 Огнев’юк В. Общество утраченных ценностей // Історія. Філософія. Релігієзнавство. - 2008. - № 3. С. 7-10.
 Огнев’юк В. Освіта в структурі суспільно-політичних процесів першої половини ХХ століття // Генеза. – 2004. – № 1. – С. 32–51.
 Огнев’юк В. Освіта і цінності демократії // Персонал. – 2003. – № 2. – С. 72–79.
 Огнев’юк В. Освіта міжпарадигмального періоду // Нова парадигма. – 2005. – № 50. – С. 36–48.
 Огнев’юк В. Освіта у вимірі сучасної демографії // Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб. наук. праць до 15-річчя АПН України:у 5-и т. – К.: Педагогічна думка, 2007. – Т. 1: Теорія та історія педагогіки. – С. 136–150.
 Огнев’юк В. Освіта України ХХІ століття: головні пріоритети / В. Огнев’юк, В. Андрущенко // Стратегія українського державотворення: [філос.–політол. та екон. аналіз]. – К. – Полтава, 2000. – С. 64–77.
 Огнев’юк В. Освіта як сфера майбутнього часу. – Персонал. – 2003. – № 9. – С. 66–71.
 Огнев’юк В. Освітній потенціал держави: проблеми зростання / B. Огнев’юк, В. Андрущенко // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – К., 2000. – С. 13–25.
 Огнев’юк В. Освітологія - науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти / В. Огнев'юк, С.Сисоєва // Рідна школа. - 2012. - № 4-5. - С. 988-989.
 Огнев’юк В. Осягнення освіти: підсумки ХХ століття. – К.: Навч. кн., 2003. – 111 с.
 Огнев’юк В. Пізнання та знання як модернізаційний технологічний фактор: історико-філософський нарис // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченкая”. – К.: ВПЦ “Київ. університет”, 2003. – Вып. 58. – С. 31–37. – (Сер. “Політологія”).
 Огнев’юк В. Проблеми зростання освітнього потенціалу держави: вища школа // Філософія освіти ХХІ століття: проблеми та перспективи: зб. наук. праць. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – Вып. 3. – С. 497­500.
 Огнев’юк В. Проблеми реформування української системи освіти в контексті глобалізації // Гуманіт. вісн. Запорізької держ. інж. академії. – Запоріжжя, 2003. – № 13. – С. 176–182.
 Огнев’юк В. Професійно-технічна освіта в динаміці суспільних трансформацій // Професійно-технічна освіта. – 2000. – № 3. – C. 2–4.
 Огнев'юк В. Реформування - як сутнісна характеристика сучасної освіти // Освітологія. - 2013. - Вип. 2. - С. 9-14.
 Огнев’юк В. Роль освіти у формуванні цінностей демократичного суспільства // Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти: Зб. наук. праць. - К., 2011. - С. 34-40.
 Огнев’юк В. Середня освіта в Україні: проблеми, пошуки та перспективи розвитку // Освіта і управління. – 1997. – Т. 1. – № 4. – С. 7–11.
 Огнев’юк В. Соціальна педагогіка і виклики суспільних трансформацій / Педагогічна освіта: Теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр. / Редкол.: Бех І. Д., Огнев’юк В., Кононко О. Л. – К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2009. – № 11 (Спец. вип., Ч. 1. ). – 212 с. – С. 5–6.
 Огнев’юк В. Соціальні аспекти модернізації освіти // Вісн. Київ. нац. торг. екон. ун-ту. – К., 2003. – № 4. – С. 5–11.
 Огнев’юк В. Сталий розвиток суспільства і цінності освіти // Нова парадигма. – 2003. – № 33. – С. 28–36.
 Огнев’юк В. Суспільство втрачених цінностей // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2008. – № 3. – С. 7–10.
 Огнев’юк В. Технології людинотворення // Перспективні освітні технології: [наук.–метод. посіб. ]. – К., 2000. – С. 58–62.
 Огнев’юк В. Українська культура як синтез коеволюційних процесів // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2003. – Вып. 591. – C. 18–24. – (Сер. “Філософія”).
 Огнев’юк В. Університет і суспільство // Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). - К., 2012. - С. 14-26.
 Огнев’юк В. Університетська освіта України в контексті перспектив європейської інтеграції // Віче. - 2010. - № 20. - С. 16-20.
 Огнев’юк В. У пошуках виховного ідеалу // Наук. вісн. Волинського держ. ун-ту ім. Л. Українки. – 2003. – № 10. – С. 248–252.
 Огнев’юк В. Філософія громадянськості // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – Вып. 54–55. – С. 7–18.
 Огнев’юк В. Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти // Освітологія: Польсько-український щорічник. - 2012. - № 1. - С. 69-75.
 Огнев'юк В. Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів // Освітологічний дискурс. - 2011. - № 2 (4). - С. 1-15..


Матеріали та тези науково-практичних конференцій

 Огнев'юк В. Борис Грінченко. Філософія життя працелюба // "Мрії, вистраждані життям…": до 145-ї річниці з дня народження Б.Д. Грінченка: кол. монографія (у двох част.): / В.О. Огнев'юк, Н.М. Гупан, Н.П. Дічек [та ін.]. - К.: КМПУ імені Бориса Грінченка, 2009. - Ч. 1. -206 с..
 Огнев’юк В. Вступне слово // Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя: Матеріали Всеукр. наук. – метод. конф. / редкол.: В. Огнев’юк, Л. Хоружа та ін. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2008. – 202 с.
 Огнев’юк В. Демографія у контексті освітньої політики 1020-річчя історії шкільної освіти в Україні: традиції, сучасність, перспективи // Міжнародна наукова конференція: збірник матеріалів. - К., 2009. - С. 5-12.
 Огнев’юк В. На шляху до становлення нового наукового напряму "освітологія" / Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - 2010. - Т. 15. - С. 5-9.
 Огнев’юк В. Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р. - К., 2010. - С. 5-9.
 Огнев’юк В. Проблеми та перспективи оцінювання якості української освіти Моніторинг якості освіти: теорія та практика // Матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції, 16-17 грудня 2009 р. - К., 2009. - С. 6-8.
 Огнев’юк В. Розвиток в університетській освіті акме-компетентнісного потенціалу майбутнього фахівця // Акмеологія - наука ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. 17-18 лютого 2011 р. - К., 2011. - С. 6-9.


Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня

 Огнев’юк В. Культуротворчий потенціал історії та виховання молоді: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук / В. Огнев’юк. – К., 1996. – 24 с.
 Огнев’юк В. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (світоглядно-методологічний аспект): автореф. дис. ... д-ра філос. наук. / В. Огнев’юк. – К., 2003. – 36 с.


Статті в масових періодичних виданнях.

 Огнев’юк В. Вітчизняна іграшка як засіб пізнання світу // Освіта України. – 2000. – № 46. – С. 4.
 Огнев’юк В. Зволікання із впровадженням профільності було б стратегічною помилкою // Освіта України. – 2003. – № 38. – С. 3.
 Огнев’юк В. З ім’ям Бориса Дмитровича Грінченка // Освіта України. – 2008. – № 92. – С. 4–5.
 Огнев’юк В. Коли в загальноосвітній школі буде менше проблем // Освіта України. – 1998. – № 48. – С. 5.
 Огнев’юк В. Криза - момент істини для університетської освіти // Вища школа. - 2009. - № 11. - С. 5-16.
 Огнев’юк В. Нація має йти вперед. Актуальність аксіологічних домінант педагогічної спадщини Г. Ващенка // Освіта України. – 2008. – № 21. – С. 4–5.
 Огнев’юк В. Наша мета – висококваліфікований сучасний учитель // Відкритий урок. – 2009. – № 3. – С. 12–13.
 Огнев’юк В. Першооснова розвитку // Рідна школа. – 2007. – № 5. – С. 1
 Огнев’юк В. Підручник має читатися, як художня література... // Книжковий ярмарок. – 2003. – № 2. – С. 1–2.
 Огнев’юк В. Проблеми сільської школи освітяни обговорювали на Буковині // Сільська школа. – 2000. – № 7. – С. 2–7.
 Огнев'юк В. Самоідентифікація Просвітителя // Дзеркало тижня. Україна. - 2014. - № 2 (24 січня). .
 Огнев’юк В. Стандарти в Україні – це якість // Освіта України. – 2003. – № 54–55. – С. 4.
 Огнев’юк В. Управління освітою в Україні: аспектний аналіз теорії і практики / В. Огнев’юк, В. Радчук // Світло. – 1996. – № 2. – С. 18–22.
 Огнев’юк В. Уряд поставив собі завдання забезпечити підручниками всіх учнів // Освіта України. – 2004. – № 27–28. – С. 3.
 Огнев’юк В. Філософія освіти в структурі наукових досліджень феномену освіти // Шлях освіти. - 2009. - № 4. С. 2-6.
 Огнев’юк В. “Шкільний автобус” уже в дорозі // Освіта України. – 2003. – № 44–45. – С. 4.
 Огнев’юк В. Я – за людяність // Київська правда. – 1990. – № 88. – С. 1.
 Огнев'юк В. Як звільнитися від кріпосного права в освіті // Дзеркало тижня. Україна. - № 34.


ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
про науковий і творчий шлях В.О. Огнев'юка

   Доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, президент Української академії акмеологічних наук.
   Народився 10 квітня 1959 р. у с. Вовчинці Козятинського району Вінницької області.
   1980 – закінчив Вінницький державний педагогічний інститут і здобув кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства.
   1980 – 1993 – вчитель історії, директор восьмирічної та середньої шкіл, завідувач Києво – Святошинського районного відділу освіти Київської області.
   1993 – 1996 – очолював Київське обласне управління освіти.
   1996 – 1997 – робота у Міністерстві України у справах сім’ї та молоді на посадах начальника Головного управління та заступника Міністра.
   1997 – 1999 – керівник Головного управління середньої освіти Міністерства освіти України.
   1999 – 2000 – генеральний директор ДП Держінформюст Міністерства юстиції України.
   2000 – 2006 – заступник Міністра освіти і науки України, перший заступник керівника Головного управління гуманітарного і науково – технічного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України, перший заступник Голови Державного комітету у справах національностей і міграції, заступник Державного секретаря МОН України.
   2007 – ректор Університету.
   Має досвід роботи на посадах професора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, старшого наукового співробітника Інституту вищої освіти АПН України, професора кафедри філософії КУ імені Бориса Грінченка.
   Професійний і науковий інтерес – освіта, філософія освіти, освітологія. Автор понад 70 наукових праць.

   (Відомості відтворено згідно інформації офіційного сайту Київського університету імені Бориса Грінченка)