УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ
Українською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 15, активовано – 15
 Кралюк П. Філософська думка на українських землях: історія та специфіка
 Русин М. Історія української філософії: Навчальний посібник / М. Русин, І. Огородник та ін. - К. : Київський університет, 2008. - 591 c.
 Огородник І. Українська філософія в іменах: Навчальний посібник / І. Огородник, М. Русин. – К.: Либідь, 1997. – 328 с.
 Філософія України: Бібліографічний покажчик. – Івано-Франківськ, 2012
 Чи була філософія в Україні? (Історіографія проблеми) // Кралюк Петро. Історія української філософії
 Чижевський Дмитро. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.
 


НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ І ПІДРУЧНИКИ
Російською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 0, активовано – 0
 Русин М. История украинской философии: Учебное пособие / М. Русин, И. Огородник и др. - К.: Киевский университет, 2008. - 591 c.
 Евдокименко В. Русская [и украинская] философия [Електронний ресурс].
 Ковалевская О. Украинская философия: Учебное пособие. - Х.: Харьковский авиационный институт, 2004.
 Украинская философия // Философия: Учебное пособие [Електронний ресурс]
 


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
Українською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 0, активовано – 0
 Історія української філософії // Енциклопедія українознавства. Загальна частина (ЕУ-I). – Мюнхен, Нью-Йорк, 1949. – Т. 2. – С. 718-724.
 Завідняк Б. Григорій Сковорода сучасними очима [Електронний ресурс].
 Основні риси української філософії // Буслинський Володимир. Основи філософських знань: підручник / В. Буслинський, П. Скрипка. – 3-тє вид., стереотип. – Л.: Новий Світ-2000, 2010. – 351 с.
 Українська філософія // Філософія: Навчальний посібник / В. Буслинський, П. Скрипка, В. Алексєєв, Л. Кусок. – К., 2002.
 Розвиток філософії в Україні // Горлач М. Філософія: Підручник. – К., 2001
 Філософська думка в Україні // Губерський Л. Філософія: Навч. посіб. / Л. Губерський, І. Надольний, В. Андрущенко та ін.; за ред. І. Надольного. – К.: Вікар, 2008.
 Українська філософія: традиції та особливості // Данильян О. Філософія / О. Данильян., В. Тараненко: Навч. посібник. – Х.: Право, 2011. – 352 с.
 Філософська думка Київської Русі // Історія української культури. – К., 2001. – Т. 1
 Українська філософія як культурно-історичний феномен // Касьян В. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 347 с.
 Кремень В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Кремень, В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528 с.
 Найвидатніші філософи світу та України: Словник // Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: Посібник / Є. Причепій та ін. – К., 2001. – С. 527-575.
 Попова Л. Спадщина Г.С. Сковороди у вітчизняній та світовій соціально-педагогічній думці // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. - 2010. - Вип. 32. - С. 88-93.
 Чижевський Дмитро. Українська філософія // Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.
 


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
Російською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 0, активовано – 0
 Евдокименко В. Украинская философия // Философская энциклопедия: В 5-ти т. / Под ред. Ф. Константинова. т. - М.: Советская энциклопедия, 1960-1970.
 Философия Украины [Електронний ресурс]
 


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
Українською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 15, активовано – 15
 Гізель Інокентій. Твір про всю філософію // Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники М. Тарасенко, М. Русин, А. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993. – C. 155-180.
 Грицак Ярослав. Україна між Сходом і Заходом: стара історія на новий лад // Грицак Ярослав. Страсті за націоналізмом. Стара історія на новий лад. – К.: Критика, 2011
 Кочубей Т. Відображення культури українського бароко у філософських поглядах професорів Києво-Могилянської академії // Освіта та педагогічна наука. – 2013. – № 5–6.
 Кримський Сергій. Ефект високого неба. Монологи Сергія Кримського про софійність та життя // День. – 2001. – № 72. – 20 квітня
 Кримський Сергій. Ранкові роздуми: Збірник статей. – К., 2009. – 120 с.
 Кримський Сергій. Специфіка українського барокко // Культура народов Причерноморья. – Т. 1. – Разд. 2.
 Потебня А. Полное собрание трудов: Мысль и язык
 Потушняк Ф. Я і безкінечність: Нариси історії філософії Закарпаття. – Ужгород: Гражда, 2003. – 127 с.
 Професійна філософська думка в українській діаспорі // Огородник І. Історія філософської думки в Україні. – К., 1999.
 Українська філософія у діаспорі // Посібник з філософії
 Філософія в українській діаспорі (стаття)
 Філософська думка в українській діаспорі // Вступ до філософії: Підручник
 Філософські ідеї у братських школах // Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники М. Тарасенко, М. Русин, А. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993. – C. 69-70.
 Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди. – Х.: Прапор, 2004. – 272 с.
 Хижняк З. Історія Києво-Могилянської академії / З. Хижняк, В. Мальківський
 Хрестоматія давньої української літератури: (До кінця XVIII ст.) / Упоряд. О. Білецький. – К.: Радянська школа, 1967. – 784 с.
 Шаян В. Сковорода – лицар Святої Борні. - Лонтон-Торонто, 1973. - 111 с.
 Шлемкевич М. Сутність філософії. – Париж; Нью-Йорк; Мюнхен, 1981. – Т. 191. – 254 с.
 Юркевич П. Серце і його значення в духовному житті людини за вченням слова божого // Історія філософії України. Хрестоматія: Навчальний посібник / Упор.: М. Тарасенко, М. Русин, А. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993. – С. 341-348
 Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. – К.: Критика, 2002. – 416 с.
 


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
Російською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 4, активовано – 4
 Дулуман Е. Мировоззрение Т.Г. Шевченко: религия и атеизм // Пропаганда: Научно-популярный журнал
 Кралюк П. Является ли украинская философия европейской? // День. - 2004. - № 7. - Точка доступу:
 Новиков Борис. Отчуждение: Сборник статей. – К.: 2009
 Потебня А. Символ и миф в народной культуре
 Юркевич Памфил. Философские произведения. – М.: Правда, 1990. – 670 с.
 


СЛОВНИКИ ТА ЕНЦИКЛОПЕДІЇ
Українською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 12, активовано – 2
 Енциклопедія постмодернізму / Пер. з англ. В. Шовкун. – К.: Основи, 2003. – 503 с.
 Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей / Ред. Барбара Кассен; пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2009. – Т. 1. – 576 с.
 Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей / Ред. Барбара Кассен; пер. з фр. – К.: Дух і літера. – Т. 2. – 488 с
 Історія України в особах: IX–XVIII ст. / В. Замлинський та ін. – К.: Україна, 1993. – 396 с.
 Історія філософії. Словник / Заг. ред. В. Ярошовця. – К.: Знання України, 2005. – 1200 с.
 Словник філософських термінів // Кремень В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Кремень, В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528 с.
 Словник персоналій // Кремень В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Кремень, В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528 с.
 Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: Ілюстрований енциклопедичний довідник / Укл. Ю.В. Омельченко. – К.: Ракша М.О., 2009. – 296 с.
 Філософія політики. Короткий енциклопедичний словник / Ред. колегія: Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, М.І. Бойченко та ін. – К., 2002.
 Філософська думка в Україні: Біобібліографысний словник / В. Горський, М. Ткачук, В. Нічик та ін. – К.: Пульсари, 2002. – 244 с.
 Філософський енциклопедичний словник / Гол. редкол. В. Шинкарук. – К.: Абрис, 2002. – 742 c.
 Філософський словник / За ред. В. Шинкарука. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986.
 Філософський словник соціальних термінів. / Ред. рада Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Кремень В.Г. та ін., 3-тє вид., доп. – К.; Х., Р.И.Ф., 2005.
 Шлемкевич М. Галичанство. – Нью-Йорк; Торонто: Ключі, 1956. – Кн. 3: Життя і Мислі. – 120 с.
 


СЛОВНИКИ ТА ЕНЦИКЛОПЕДІЇ
Російською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 9, активовано – 2
 Античная философия: Энциклопедический словарь / П. Гайденко. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 896 с.
 Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия / Главн. науч. ред. и сост. С. Солодовников. – Мн., 2002.
 Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. науч. ред. и сост. А. Грицанов. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, современный литератор, 2001. – 1312 с.
 Всемирная энциклопедия: Философия ХХ век / Главн. нуч. ред. и сост. А. Грицанов. – Мн.: Аст, Харвест, Современный литератор, 2002. – 976 с.
 История философии. Энциклопедия / Сост. А. Грицанов
 Краткий философский словарь / Отв. ред. А. Алексеев. – M.: Проспект, 2008.– 496 с.
 Новая философская энциклопедия: в 4-х т. – М.: Мысль, 2000-2001.
 Новая философская энциклопедия: В 4-х т. – М.: Мысль, 2000-2001. – Т. 1.
 Новая философская энциклопедия: В 4-х т. – М.: Мысль, 2000-2001. – Т. 2.
 Новая философская энциклопедия: В 4-х т. – М.: Мысль, 2000-2001. – Т. 3.
 Новая философская энциклопедия: В 4-х т. – М.: Мысль, 2000-2001. – Т. 4.
 Новейший философский словарь / Сост. А. Грицанов. – Минск, 1998. – 896 с.
 Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. – Мн.: Книжный Дом. 2003. – 1280 с.
 Современный философский словарь / Под. ред. В.Е. Кемерова. – М.; Бишкек: Одиссей, 1996.
 Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е. Губский, Г. Королева, В. Лутченко. – М.: ИНФРА, 2000. – 576 с.
 Философский энциклопедический словарь (3500 статей).
 


ЗАПЛАНОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Українською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 1, активовано – 0
 Вишенський І. Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1972. – 127 с.
 Вишенський І. Вибрані твори. – Л.: Каменяр, 1980. – 141 с.
 Вишенський І. Твори / Перекл. В. Шевчук. – К.: Дніпро, 1986. – 112 с.
 Паславський І. З історії розвитку філос. ідей на Україні в кінці XVI — першій третині XVII ст. – К., 1984.
 


ЗАПЛАНОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Російською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 0, активовано – 0
 
 


ТЕМАТИЧНІ САЙТИ
(адреси електронних ресурсів)

 ALEXANDRIA - бібліотека філософа
 ПлатонаНет. Философия без границ
 Словник ішномовних слів
 Толковый словарь украинского языка (онлайн версия)
 Яндекс.Метрика