ПІДРУЧНИКИ ТА ПЕРШОДЖЕРЕЛА З ФІЛОСОФІЇ

Зміст інтернет-сторінки

 1. Підручники з філософії (українською мовою)
 2. Підручники з філософії (російською мовою)
 7. Словники та енциклопедії (українською мовою).
 8. Словники та енциклопедії (російською мовою)


НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ І ПІДРУЧНИКИ
Українською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 31, активовано – 31
 Александрова О. Філософія: Конспект лекцій. – Запоріжжя, 2011. – 230 с.
 Арутюнов В. Філософія: Навчально-методичний посібник / В. Арутюнов, М. Демченко, С. Йосипенко та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 224 с.
 Архіпов О. Від витоків до середини XIX століття: Короткий довідник з історіі філософіі / Авт.-упор. О. Архіпов, В. Бугров, С. Петрушенко. – К.: МАУП, 1997. – 152 с.
 Бартун М. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Конспект лекцій / М.Бартун, О. Добридень, В. Макогонова, Д. Прошин. – Дніпропетровськ, 2007. – 71 с.
 Буслинський В. Філософія: Навчальний посібник / В. Буслинський, П. Скрипка, В. Алексєєв, Л. Кусок. – К., 2002.
 Воловик В. Вступ до філософії. – Запоріжжя, 2000. – 217 с.
 Вступ до філософії: Підручник
 Горлач М. Основи філософських знань: Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: Підручник / М. Горлач, В. Кремень, С. Ніколаєнко, М. Требін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 1028 с.
 Горлач М. Філософія. Підручник / За заг. ред. М. Горлача, В. Кременя, В. Рибалка. – Х., 2000. - 548 с.
 Данильян О. Основи філософії; Навчальний посібник / О. Данильян, В. Таряненко. – Х.: Право, 2003. – 352 с.
 Дулуман Є. Філософська пропедевтика: Навчальний посібник / Є. Дулуман, В. Ісаєв. – Луганськ, 2004.
 Касьян В. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навчальний посіб. – К.: Знання, 2008. – 347 с.
 Качуровський М. Сучасний курс філософії: Навчальний посібник / М. Качуровський, В. Цикін. - Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. - 230 с.
 Киричок О. Філософія: Підручник. – Полтава, 2010. – 388 с.
 Кремень В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Кремень, В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528 с.
 Кривуля О. Філософія: Навчальний посібник. – Х., 2010. – 592 с.
 Логвиненко В. Філософія: Навчально-методичний посібник / В. Логвиненко, М. Фльорко. – Л., 2012. – 228 с.
 Лузан А. Вступ до філософії: Навчальний посібник. – Краматорськ, 2012. – 136 с.
 Огнев'юк В. Філософія. Історія філософії: Підручник / В. Огнев'юк, І. Утюж. – К.: Грамота, 2010. – 256 с.
 Петрушенко В. Історія світової філософії. Фундаментальні проблеми філософії: Навчальний посібник. – Л.: НУ «ЛП», 2002.
 Петрушенко В. Філософія: курс лекцій. навч. посіб. – Л.: Новий Світ-2000, 2008. .
 Подольська Є. Філософія: Підручник. – К.: Інкос, Центр навчальної літератури, 2006. – 704 с.
 Причепій Є. Філософія: Підручник / Є. Причепій, А. Черній, Л. Чекаль. – К.: Академвидав, 2005. – 592 с.
 Радіонова Л. Філософія: Навчальний посібник. – Х., 2006.
 Сидоренко О. Філософія: Підручник / О. Сидоренко, С. Корлюк, М. Філяпіп та ін.; за ред. О. Сидоренка. – К.: Знання, 2010. – 414 с.
 Сілаєва Т. Філософія: Курс лекцій. - Тернопіль: Астон. - 2000. - 160 с.
 Філософія: Підручник / За заг. ред. В. Ярошовця. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 648 с.
 Філософія: Навчальний посібник / І. Надольний, В. Андрущенко, І.В.Бойченко, В.П.Розумний та ін.; За ред. І.Ф.Надольного. – К.: Вікар, 1997. – 584 с.
 Хамитов Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж: Навчальний посібник зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова. – К., Центр учебной литературы, 2000. /a><
 Хамитов Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж: Навчальний посібник зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова. – К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2006.
 Щерба С. Філософія: Підручник / С. Щерба, О. Заглада. – К.: Кондор, 2007.
 


НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ І ПІДРУЧНИКИ
Російською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 27, активовано – 27
 Аблеев С. Философия в схемах и таблицах. – М.: Высшая школа, 2004.
 Алексеев П. История философии. – М., Проспект, 2005. – 240 с.
 Балашов Л. Занимательная философия: Учебное пособие. – М., 2005. – 128 с.
 Балашов Л. Философия: Учебник. – М., 2006. – 664 с.
 Баранников В. Историко-философское введение: Учебное пособие / В. Баранников, Л. Матронина, И. Мещерякова, Е. Никитина, Г. Ручкина и др.: В 2 ч. – М., 2006. – Ч. 1. – 120 с
  Борисова Е. Философия: Учебно-практическое пособие / Е. Борисова Н. Джохадзе. – М., 2007. – 360 с.
 Бохеньский М. Современная европейская философия. – М., 1959.
 Введение в философию: Учебное пособие / Авт. колл.: И. Фролов и др. – М.: Республика, 2003. – 623 с.
 Гайденко Пиама. История новоевропейской философии
 Гайденко Пиама. История греческой философии
 Гусев Дмитрий. Краткая история философии. Нескучная книга. – СПб., 2003. – 60 с.
 Гусев Д. Популярная философия. – М.: МПСИ, 2004.
 Данильян В. Философия / О. Данильян, В. Тараненко. – М., 2005. – 512 с.
 Ильин В. Философия. Учебник для вузов. – М., Академический Проект, 1999. – 386 с.
 История западноевропейской философии: Учебное пособие / Ред. Н. Мотрошилова. – М., 1998.
 История философии в кратком изложении / Пер. с чеш. И. Богута. – М.: Мысль, 1995. – 590 с.
 Калеро П. Философия с шуткой / Перевод c испан. Е. Матерновская. – М.: Колибри, 2010. – 400 с.
 Кальной И. Философия для аспирантов: Учебник / И. Кальной, Ю. Сандулов. – СПб: Лань, 2003. – 513 с.
 Кальной И. Философия: Учебное пособие. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2002. – 448 с.
 Канке В. Философия. Исторический и систематический курс. – М.: Логос, 2001
 Климов И. Философия: Учебное пособие / И. Климов и др. – М., 2002. – 124 с.
 Кириленко Г. Философия: Справочник студента / Г. Кириленко, Е. Шевцов. - М.: Слово, 2000. - 671 с.
 Кириленко Г. Философия: Учебное пособие / Г. Кириленко, Е. Шевцов. - М.: Слово; Эксмо, 2003. - 672 с.
 Кохановский. История философии. Учебник для высших учебных заведений. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 576 с.
 Кохановский В. Философия: конспект лекций / В. Кохановский, Л. Жаров, В. Яковлев. – М., 2005. – 192 с.
 Кохановский В. Философия. Учебное пособие
 Кохановский В. Философия науки в вопросах и ответах
 Кохановский В. Философия и методология науки: Учебник. – М., 1999
 Кохановский В. История философии
 Кохановский В. Основы философии / В. Кохановский, Т. Лешкевич, Т. Матяш, Т. Фатхи.
 Крюков В. Философия: Учебник для студентов технических ВУЗов. – Новосибирск, 2006 - 219 с.
 Лешкевич Т. Философия: Вводный курс. – М.: Контур, 1998. – 464 с.
 Лешкевич Т. Философия: Курс лекций. – М., 2000
 Пронский В. Философия. Учебное пособие по философской подготовке аспирантов, соискателей и научного резерва. – К.: НТУУ "КПИ", 2005
 Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Г. Скирбекк, Н. Гилье; пер с англ. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 800 с.
 Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Г. Скирбекк, Н. Гилье; пер с англ. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 800 с.
 Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Г. Скирбекк, Н. Гилье; пер с англ. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 800 с.
 Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Г. Скирбекк, Н. Гилье; пер с англ. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 800 с.
 Татаркевич В. История философии. – Пермь, 2000. – Т. 1: Античная и средневековая философия. – 482 с.
  Трубецкой Сергей. Метафизика в Древней Греции. – М., 1890. – 516 с.
 Философия для детей / Ред. Н. Юлина. – М., 1996.
 Губин В. Философия: Учебник / В. Губин и др. - М.: Тон - Остожье, 2001. - 704 с.
 Философия: Учебник / Под ред. А. Зотова, В. Миронова, A. Разина.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Академический Проект; Трикста, 2004.— 688 с.
 Философия: Учебник / Под общ. ред. В. Миронова. – М., Норма, 2005. – 928 с.
 Хрестоматия по философии / В. Баранников, В. Басанец и др. – М., 2003. – 175 с.
 Чанышев Арсений. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М.: Высшая школа, 1991. – 512 с.
 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
Українською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 0, активовано – 0
 
 Бойченко І. Філософія історії / І. Бойченко, М. Горлач, І. Жиленкова, Є. Мануйлов. – К.: Прапор, 2006. – 656 с.
 Декарт Рене. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшуковувати істину в науках / Перекл. укр. – К.: Тандем, 2001. – С. 14-36..
 Дулуман Є. Філософська пропедевтика: Навчальний посібник. – Луганськ, 2004
 Дулуман Є. Філософська пропедевтика: Навчальний посібник. – Донецьк, 2012
 Чижевський Д. Поза межами краси. - Нью-Йорк, 1952. - 22 с.
 Чижевський Д. Культурно-історичні епохи. - Авґсбурґ; Монреаль, 1978. - 16 с.
 Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди. - Варшава: Прапор, 1934. - 233 с.
 Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди. - Х.: Прапор, 2004. - 272 с
 Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж: Навчальний посібник / Н. Хамітов , Л. Гармаш, С. Крилова. - К.: Наукова думка, 2000. - 272 с.
 


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
Російською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 0, активовано – 0
 Балашов Л. Глупость философов (самоирония). - М.: Москва, 2007. - 58 с.
 Балашов Л. Портреты философов. – М., 2006
 Арним Г. Европейская философия древнего мира // Общая история философии. – СПб., 1910. – Т. 1.
 Библер В. Что есть философия
 Проблема человека в классической философии: Хрестоматия / Гл. ред. Л. Голикова. – Магнитогорск, 2005. – 193 с.
 Фрагменты ранних греческих философов / Издание подготовил А. Лебедев. – М.: Наука, 1989. – Ч. 1. – 576 с.
 Шахнович М. Происхождение философии и атеизм. – Ленинград: Наука, 1973
 


СЛОВНИКИ ТА ЕНЦИКЛОПЕДІЇ
Українською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 13, активовано – 5
 Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей / Ред. Барбара Кассен; пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2009. – Т. 1. – 576 с.
 Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей / Ред. Барбара Кассен; пер. з фр. – К.: Дух і літера. – Т. 2. – 488 с
 Словник персоналій // Кремень В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Кремень, В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528 с.
 Словник філософських термінів // Кремень В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В. Кремень, В. Ільїн. – К.: Книга, 2005. – 528 с.
 Найвидатніші філософи світу та України: Словник // Причепій Є. Філософія: Посібник / Є. Причепій та ін. – К., 2001. – С. 527-575.
 Філософська думка в Україні: Біобібліогр. словник / Авт. кол.: В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. — К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2002. — 244 с.
 Філософський енциклопедичний словник / За ред. В. Шинкарука. - К.: Абрис, 2002. — 742 с.
 


СЛОВНИКИ ТА ЕНЦИКЛОПЕДІЇ
Російською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 14, активовано – 4
 Национальная философская энциклопедия. Национальная энциклопедическая служба
 Новая философская энциклопедия: в 4-х т. – М.: Мысль, 2000-2001.
 Новая философская энциклопедия: В 4-х т. – М.: Мысль, 2000-2001. – Т. 4.
 Новая философская энциклопедия: В 4-х т. – М.: Мысль, 2010. – Т. 1: А-Д. – 744 с.
 Новая философская энциклопедия: В 4-х т. – М.: Мысль, 2010. – Т. 2: Е-М. – 634 с.
 Новая философская энциклопедия: В 4-х т. – М.: Мысль, 2010. – Т. 3: Н-С. – 692 с.
 Новая философская энциклопедия: В 4-х т. – М.: Мысль, 2010 - Т. 4: Т-Я. – 736 с.
 Новейший философский словарь / Сост. А. Грицанов. – Минск, 1998. – 896 с.
 Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. – Мн.: Книжный Дом. 2003. – 1280 с.
 Философская энциклопедия: В 5-ти т. – М.: Советская энциклопедия, 1960. – Т. 1. – 504 с.
 Философская энциклопедия: В 5-ти т. – М.: Советская энциклопедия, 1962. – Т. 2. – 576 с.
 Философская энциклопедия: В 5-ти т. – М.: Советская энциклопедия, 1964. – Т. 3. – 584 с.
 Философская энциклопедия: В 5-ти т. – М.: Советская энциклопедия, 1967. – Т. 4. – 592 с.
 Философская энциклопедия: В 5-ти т. – М.: Советская энциклопедия, 1970. – Т. 5. – 740 с.
 Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е. Губский, Г. Королева, В. Лутченко. – М.: ИНФРА, 2000. – 576 с.
 Философский энциклопедический словарь (3500 статей).
 Философский словарь / А. Акулов
 Словарь античных философских терминов / А. Степанова
 Буддизм как культурно-исторический феномен: Словарь
 Краткий религиозно-философский словарь / В. Василенко. – 1996 г.
 Философская энциклопедия / В. Кемеров. – "Панпринт", 1998.
 Современная западная философия: Словарь / В. Малахов, В. Филатов. – 1998 г.
 Философский словарь / И. Ивин
 Постмодернизм. Словарь терминов / И. Ильин
 Краткий словарь философских персоналий / Л. Блинников
 Народный философский словарь.
 Новейший философский словарь / Сост. А. Грицанов. – Мн., 1998.
 Русская философия: словарь / В. Сапов. – М.: Республика, 1995
 Латинский словарь средневековых философских терминов / С. Неретина. – 1998.
 Постмодернизм. Энциклопедия / Сост.: А. Грицанов, М. Можейко. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2001.— 1040 с.
 Советский философский словарь. – 1974.
 Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1989.
 История Философии: Энциклопедия / А.Грицанов, Т.Румянцева, М.Можейко.
 История философии Запад-Россия-Восток. – Кн. 1: Философия древности и средневековья.
 История философии Запад-Россия-Восток. – Кн. 2: Философия XV-XIX вв.
 История философии: Запад-Россия-Восток - Кн. 3: Философия XIX–XX в.
 История философии: Запад-Россия-Восток. – Кн. 4: Философия XX в.
 Глоссарий к книге "Аналитическая философия" / А. Блинов.
 Философский словарь разума, материи, морали / Б. Рассел. .
 Термины кантовской философии / В. Васильев.
 Толковый словарь по философии / В. Соловьев.
 Феноменологическая философия науки - критический анализ: Словарь феноменологических терминов / В. Бабушкин.
 Глоссарий философских терминов / И. Кондрашин. – 2006
 Феноменологическое познание. Основные термины / К. Свасьян.
 Словарь хайдеггерианских терминов (по “Бытию и времени”) / К. Фрумкин.
 Диалектика человеческого бытия: глоссарий / Н.Карпицкий. – 1995.
 Краткий философский словарь / П.Кикель.
 София - Логос Словарь / Под ред. Н. Аверинцевой и К. Сигова
 Философский глоссарий / С. Лебедев.
 Краткая история времени. Глоссарий / С. Хокинг.
 Глоссарий по синергологии (дефиниции и толкования) / Ю. Ворона. – 2005.
 Эстетическая терминология Платона / А.Лосев.


НЕОЦИФРОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Українською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 0, активовано – 0
 Данильян О. Філософія: Навчальний посібник / О. Данильян, В. Тараненко. - Х.: Право, 2012. - 312 с.
 Данильян О. Філософія: Навчальний посібник / О. Данильян., В. Тараненко. - Х.: Право, 2011. - 352 с.
 Дольська О. Філософія сучасного суспільства: Навчально-методичний посібник. - Х., 2012. - 180 с.
 Енциклопедія постмодернізму / Пер. з англ. В. Шовкун. - К.: Основи, 2003. - 503
 с.Історія філософії. Словник / Заг. ред. В. Ярошовця. - К.: Знання України, 2005. - 1200 с.
 Огородник І. Історія української філософії: Навчальний посібник / І. Огородник, М. Русин та ін. - К., 2008. - 591 c.
 Пазиніч С. Основи сучасної філософії: Навчальний посібник / С. Пазиніч, О. Пономарьов. - Х., 2008. - 352 с.
 Філософія політики. Короткий енциклопедичний словник / Ред. колегія: Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, М.І. Бойченко та ін. - К., 2002.
 Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: Ілюстрований енциклопедичний довідник / Укл. Ю.В. Омельченко. - К.: Ракша М.О., 2009. - 296 с.
 Філософія: Підручник / За заг. ред. Юхим Осічнюк. - К.: Атіка, 2003 - 464
 с.Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник / Авт. кол.: В.С.Горський, М.Л.Ткачук, В.М.Нічик та ін. - К.: Пульсари, 2002. - 224 с.
 Філософський енциклопедичний словник / Гол. редкол. В. Шинкарук. - К.: Абрис, 2002. - 742 c.
 Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Голов. ред. УРЕ, 1986.
 Філософський словник соціальних термінів. / Ред. рада Андрущенко В.П., Губерський Л.В., Кремень В.Г. та ін., 3-тє вид., доп. - К.; Х., Р.И.Ф., 2005.
 Штайн Е. Вступ до філософії / Пер. з нім. Ілони Терзової. - Жовква: Місіонер, 2011. - 202 с.
 


НЕОЦИФРОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Російською мовою

Зараз в каталозі: внесено – 0, активовано – 0
 Агеева, А. Память и мышление страшеклассников: возрастные и гендерные особенности / А. Агеева, Е. Заика // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 1. - С. 9-13. 1907 г.
 Новая философская энциклопедия: В 4-х т. – М.: Мысль, 2000-2001. – Т. 1.
 Новая философская энциклопедия: В 4-х т. – М.: Мысль, 2000-2001. – Т. 2.
 Новая философская энциклопедия: В 4-х т. – М.: Мысль, 2000-2001. – Т. 3.
 Античная философия: Энциклопедический словарь / П. Гайденко. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 896 с.
 Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия / Главн. науч. ред. и сост. С. Солодовников. – Мн., 2002.
 Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. науч. ред. и сост. А. Грицанов. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, современный литератор, 2001. – 1312 с.
 Всемирная энциклопедия: Философия ХХ век / Главн. нуч. ред. и сост. А. Грицанов. – Мн.: Аст, Харвест, Современный литератор, 2002. – 976 с.
 История философии. Энциклопедия / Сост. А. Грицанов
 Краткий философский словарь / Отв. ред. А. Алексеев. – M.: Проспект, 2008.– 496 с.
 Современный философский словарь / Под. ред. В.Е. Кемерова. – М.; Бишкек: Одиссей, 1996.
 Философский энциклопедический словарь / Сост.: Е. Губский, Г. Кораблева, В. Лутченко. – М.: Инфра-М, 2009.
 Алексеев А. Философия в вопросах и ответах / А. Алексеев, Л. Яковлева.
 Кохановский В. Философия для аспирантов. Учебное пособие / В. Кохановский, Е. Золотухина, Т. Лешкевич, Т. Фатхи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 448 с..
 Кохановский В. Философия для аспирантов. Учебное пособие / В. Кохановский, Е. Золотухина, Т. Лешкевич, Т. Фатхи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 448 с. (576 с.).
 История философии. Учебник. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2002. – 576 с.
 Бохеньский, М. Современная европейская философия. – М.: Научный мир, 2000. – 256 с.
 Селиванов Ф. Рассказы о философах. – Тюмень, 2002
 Зорина Е. Философия в вопросах и ответах Учебное пособие / Е. Зорина, Н. Рахманкулова. – М.: ТК Велби; Проспект, 2007. – 336 с..
 Проблема человека в неклассической философии. Хрестоматия по философии. Вспомогательное учебное издание для студентов технического вуза / Под ред. Л. Голиковой. – Магнитогорск: МГТУ, 2006. – 192 с.
 Яндекс.Метрика