abc.boh@mail.ru
Про сайт Історія філософії Філософія в Україні Філософія в Росії Бібліотеки Постаті Цікаве
ГАЛЕРЕЇ
БІБЛІОТЕКА
.
ФІЛОСОФИ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ
(біографія і бібліографія)
 
 
.
ФІЛОСОФСЬКА СПАДЩИНА
(першоджерела)
 
 
 
СОКРАТ
 


    Сократ (469 до н. е., Афіни — 399 до н. е., Афіни) — давньогрецький філософ, був першим філософом, який не залишив жодного письмового джерела після себе. Вчення Сократа відоме здебільшого завдяки свідченням його послідовників, зокрема, його найвидатнішого учня — Платона, який виклав ідеї учителя в «Апології Сократа». Втім у ній важко відрізнити історичного Сократа від Сократа як фігуру, що пропагує платонівські ідеї. Платон представляє Сократа ідеальним втіленням людської сутності, не менш захоплену характеристику мудрецю ще за життя дала Дельфійська піфія: «Хоча Софокл мудрий, а Евріпід ще мудріший, [але] Сократ мудріший від усіх».
    

Далі............>>>


ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ
 


російською

 Цитаты Сократа [Електронний ресурс]

українською

 


ПРО МИСЛИТЕЛЯ ТА ЙОГО ФІЛОСОФСЬКУ СПАДЩИНУ
 


Про мислителя російською

 Кессиди Ф. Сократ. – изд. 2-е, дополн. – М.: Мысль, 1988. – 220 с.
 Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. – М.: Наука, 1993. – 592 с.
 Ксенофонт. Сократические сочинения. – СПб.: Комплект, 1993. – 416 с.
 Лосев А. История античной эстетики. Софисты. Сократ, Платон. - М., 1963.
 Лосев А. История античной эстетики. Софисті, Срупат. Платон. - М.: Искусство, 1969. - Т. 2.
 Лосев А. История античной эстетики. Софисты. Сократ, Платон. - М., 1994.
 Лосев А. История античной эстетики: В 8-ти т. - М.: Фолио; ACT, 2000. - Т. 2: Софисты. Сократ. Платон. - 848 с.
 Платон. Апология Сократа. После обвинительных речей // Суд над Сократом: Сборник исторических свидетельств / Сост. А. Кургатников. - СПб.: Алетейя, 1997. - С. 45-49 (263 с.).
 Сократ. Платон. Аристотель. Юм. Шопенгауэр. – Чл.: Урал лтд, 1997. – 400 с.
 Стретерн П. Сократ за 90 минут / Перевод Н.Вышинского. – М.: Астрель; АСТ, 2005.
 Васильева Т. Дельфийский оракул о мудрости Сократа, превосходящей мудрость Софокла и Еврипида // Культура и искусство античного мира. - М., 1980/
 Нерсесянц В. Сократ. - М., 1984;
 Доброхотов А. Категория бытия в классической западноевропейской философии. - М., 1986. - C. 14–36/
 Йегер В. Пайдейа. Воспитание античного грека (эпоха великих воспитателей и воспитательных систем) / Пер. с нем. - М., 1997. - С. 48–100.
 Кессиди Ф. Сократ. -. М., 1988.
 Суд над Сократом: Сборник исторических свидетельств / Сост. А. Кургатников. - СПб.: Алетейя, 1997. - 263 с.

Про Сократа у словниках та екциклопедіях

 Сократ // Философский словарь / Авт.-сост. С. Подопригора, А. Подопригора. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - С. 401-402.
 Сократ // Философский словарь / Под ред. И. Фролова. - М., 1991. - С. 417.
 Сократ // Педагогический словарь / Сост.: Г. Коджаспирова, А. Коджаспиров. - М.: Академия, 2001. - С. 138.
 Сократ. Коротко про філософа [Електронний ресурс].

Інші статті російською

 Вавжонкевич-Сломская А. Философские эссе: монография. — Сумы, 2011. — 11-30 (112 с.).
 Нерсесянц В. Сократ. — М.: Наука, 1977. — 150 с.
 Нерсесянц В. Сократ. — М.: Наука, 1984. — 150 с.
 Реньи А. Диалоги о математике // Пер.Д. Гнеденко, Е. Маслова. — М.: Мир, 1969. — 96 с.
 Толстых В. Сократ и мы: разные очерки на одну и ту же тему. — М., 1981. — 383 с.
 Фомичев Н. Во имя Истины и Добродетели: Сократ: повесть-легенда. — М.: Молодая гвардия, 1984. — 191 с.
 Шестов Л. Сочинения: В 2-х т. — М.: Наука, 1993. - Т.2 : На весах Иова (Странствования по душам). — 559 с.


Про мислителя українською

 Варналіс К. Справжня апологія Сократа: сатиричні новели та портрети / КПер. з новогрецької. — К.: Дніпро, 1984. — 262 с.
 Ведмеденко О. Розгадка Сфінкса: Пізнай самого себе: Сократ, Довженко, Г. Сковорода. – К.: Б-ка українця, 2004. – 111 с.
 Загірня М. Житє і наука грецького фільозофа Сократа: з вступним додатком огляду історії фільозофії. — Вінніпеґ: Українська Видавнича Спілка, 1917. — 66 с.
 Кессіді Ф. Сократ. – К., 2001.
 Мушкетик Ю. Смерть Сократа: Повісті, оповідання. Х.: Фоліо, 2008. – 318 с.


Інші статті українською

 Антонюк М. Соціальна іронія у новелі Костаса Варналіса “Справжня апологія Сократа” // Вісник Львівського університету: зб. наук. пр. Серія іноземні мови. – Л., 2008. - Вип. 15. – С. 198–207 (313 с.).
 Турчин М. Релігійно-моральні аспекти у творчості Сократа // Філософія в умовах сучасних соціокультурних викликів: Всеукраїнська наук.-теорет. конф. (11–12 жовтня 2012 року). – Черкаси: ІнтролігаТОР, 2012. – С. 151–153 (344 с.).
 Фізер І. (Філософське) поняття самопізнання у Сковороди і Сократа: Компаративне дослідження // Наукові записки НаУКМА, 1996. — Т. 1: Філософія та релігієзнавство. — С. 49—54.


ВІДЕОТЕКА
 
Яндекс.Метрика

.
БІБЛІОТЕКА
підручників і посібників
 
 
.
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
допоміжні матеріали
Далі.......>>>
 
 
© Київський університет імені Бориса Грінченка (КУБГ), 2012-2014
© Кафедра філософії КУБГ, 2012-2014
© Анатолій Богород (ідея, розробка і наповнення сайту), 2012-2014